Upoznajte naš stručni tim

Tim SELF-a čine diplomirani psiholozi – masteri, doktorandi, magistri i doktori psiholoških nauka sa višegodišnjim iskustvom u psihoterapijskom, istraživačkom i edukativnom radu sa pojedincima i grupama.

Dragana Brdarić Leka, MA

Sertifikat naprednog nivoa iz Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije (Albert Ellis Institute, New York), savetnik iz Integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji.

Diplomirani psiholog master sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Edukovana iz transakciono-analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti psihološko-savetodavnog rada koje je stekla angažmanom u Centru za traumu u Novom Sadu. Autor i trener u brojnim projektima namenjenim psihološkom osnaživanju. Kao saradnik u nastavi u Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je stekla iskustvo u edukativnom radu. Pored angažmana u domenu primenjene psihologije, bavi se naučnim radom. Doktorand je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom.

Dr Dragan Žuljević

EMDR terapeut, savetnik iz Integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji, ACT i CFT praktičar.

Doktor psiholoških nauka sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Istraživač-saradnik u nauci na projektu koji finansira Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Edukovan iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, primeni umetnosti i EMDR (reprocesuiranje pokretima očiju) u radu sa traumom i gubitkom, te najsavremenijih ACT (terapija posvećenosti i prihvatanja) i CFT (terapija usmerena na saosećanje) pravaca u psihoterapiji. Poseduje višegodišnje iskustvo kako u dijagnostičkom tako i u psihološko savetodavnom i psihoterapijskom radu sa raznovrsnim psihičkim problemima kliničkog i nekliničkog domena (Centar za traumu u Novom Sadu) i problemima zavisnosti (Neuropsihijatrijska bolnica u Somboru).

Dr Sandra Čačić

Savetnik iz Integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji, porodični medijator.

Doktor psiholoških nauka. Oblast naučnog interesovanja afektivno vezivanje. Porodični medijator i supervizor u Centru za socijalni rad u Somboru. Sudski veštak. Edukovana iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i za rešavanje konflikta mirnim putem – medijacijom. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavno-terapijskom radu sa decom i adolescentima sa poremećajem ponašanja, kao i u radu na problemima i konfliktima u porodičnim i partnerskim odnosima.

Dr Rade Damjanović

Sertifikat naprednog nivoa iz Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije (Albert Ellis Institute, New York).

Doktor psiholoških nauka sa usmerenjem iz kliničke psihologije razvojnog doba. Edukovan iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u psihodijagnostičkom i psihološko savetodavnom radu u oblasti kliničke psihologije razvojnog doba (Razvojno savetovalište, rad sa decom sa teškoćama u intelektualnom funkcionisanju u NVO, osnovna škola), kao i u radu sa klijentima sa različitim problemima u psihološkom funkcionisanju (Dom zdravlja, Služba za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja Opšte bolnice). Stalni je član Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške detetu, učeniku ili odraslom za područje grada Sombora i član Zdravstvene komisije za upis dece u srednju školu za područje grada Sombora. Bio je više godina član Komisije za ocenu stepena psihofizičke ometenosti deteta do navršenih pet godina života.

Dr Veljko Jovanović

Doktor psiholoških nauka, istraživač u oblasti mentalnog zdravlja.

Doktorirao na Odseku za psihologiju u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo u predavačkom i istraživačkom radu, prvenstveno iz oblasti pozitivne psihologije. Autor brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Dragica Jovišević, MA

Stručni saradnik na projektima iz oblasti javnog zdravlja, psihološki edukator i trener.

Diplomirani psiholog – master iz oblasti socijalne psihologije zdravlja (Univerzitet u Provansi, Francuska). Prva radna iskustva stiče u francuskim institucijama i udruženjima građana gde se bavi unapređenjem mentalnog i fizičkog zdravlja ljudi kroz primenu psiholoških znanja i veština. Iskustvo u pisanju i sprovođenju psiholoških projekata.
Poseduje završen napredni kurs iz Integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji, kao i početni kurs iz REBT-a (Racionalno emotivno bihejvioralne terapije). Sertifikovani je trener asertivnog treninga.

Dr Sonja Vukobrat Ivković

Learning & Development partner u kompaniji Levi9

Organizacioni psiholog, orijentisana na razvoj zaposlenih i kreiranje kulture učenja u kompanijama. Profesionalno iskustvo je stekla radeći kako u akademskom okruzenju, tako i u privredi. Poseduje sertifikate za administraciju Hogan i Insights Discovery alata. Doktorirala je na Odseku za Psihologiju u Novom Sadu na temu psihologije humora. Mama dve devojčice.

Dr Slavica Adamović Zdravković

Sertifikovani psihoterapeut iz modaliteta sistemska porodična terapija – SDPS.

Doktor psiholoških nauka. Porodični terapeut, edukovana iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa psihoterapiji i sistemske psiho-seksualne terapije. Oblasti posebnog interesovanja – afektivna vezanost, seksualnost i seksualne disfunkcije. U terapiji seksualnih disfunkcija primenjuje savremeni integrativni pristup (Dr Marković, D., Accredited psychosexual therapist by British college of sexual relationship therapy, Programme director for psychotherapy and counselling Regent’s Universitiy London). Dugogodišnje psihoterapijsko iskustvo rada sa pojedincima, parovima i porodicama u rešavanju različitih psiholoških problema.

Dr Milica Lazić

Doktor psiholoških nauka, sa orijentacijom ka oblasti mentalnog zdravlja.

Naučni saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, usmerena na istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja, sa užim interesovanjima u oblastima kros-kulturnih istraživanja, istraživanja rezilijentnosti, protektivnih faktora, subjektivnog blagostanja, a naročito u kontekstu aktuelnih i stresora iz perioda odrastanja. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike i metodologije kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Pored teorijskog znanja u oblasti statistike, metodologije i psihometrije, poseduje i znanje rada u nizu statističkih paketa: SPSS, Statistica, Mplus, Stata, R, Lisrel, SPSS Amos, EQS, HLM.

Isidora Morokvašić, MA

Savetnik iz integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji, ACT (Terapija posvećenosti i prihvatanja) praktičar.

Diplomirani psiholog master, sa kliničko – psihoterapijskim usmerenjem. Nakon završenih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, stažirala na klinici za psihijatriju, odeljenje za shizofrene i shizofreniformne poremećaje. Edukovana iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa psihoterapiji i ACT-a (terapija posvećenosti i prihvatanja). Poseduje višegodišnje iskustvo u vršenju psihološke procene i savetodavnog rada. Pored iskustva u radu sa raznovrsnim psihičkim problemima kliničkog i nekliničkog tipa, obučena za rad sa osobama sa traumatskim iskustvom, kao i osobama koje su razvile problem patološkog kockanja.

Dr Nikolija Rakočević

Doktor psiholoških nauka, docent.

Doktorirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u oblasti kliničke psihologije. Svoj višegodišnji naučno-istraživački rad dominantno je posvetila oblasti psihoterapije. Edukovana je iz Transakcione analize (TA), te iz Terapije posvećenošću i prihvatanjem (ACT). Poseduje bogato iskustvo u psihološko-savetodavnom i psihoterapijskom radu, koje je stekla radom u zdravstvu i privatnoj psihološkoj praksi. Poseduje specifična znanja i iskustvo u radu sa osobama kasne odrasle dobi. Zaposlena na Fakultetu za sport i psihologiju u Novom Sadu, gde drži predavanja i bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti psihologije sporta.

Vanja Bogičević

Diplomirani psiholog, student master studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kliničko – psihoterapijskog usmerenja.

Kroz volontiranje stiče iskustvo u savetodavno – edukativnom radu sa porodicama u neformalnim romskim naseljima. Kreator i učesnik u različitim projektima koja se bave promocijom mentalnog zdravlja (prevencija narkomanije, destigmatizacija i socijalna integracija dece i adolescenata sa psihijatrijskom dijagnozom). Ima iskustva u naučno – istraživačkom radu iz oblasti kliničke psihologije i mentalnog zdravlja.

Vinka Žunić, MA

Diplomirani psiholog – master, sa kliničko – psihoterapijskim usmerenjem, psihološka savetnica, edukavana iz oblasti Transakciono asimilativnog pristupa psihoterapiji.

NVO aktivistkinja sa iskustvom u pisanju projektnih predloga i projektnom izveštavanju, kreiranju i realizovanju različitih edukativno – kreativnih radionica i obuka. Kreirala i implementirala veliki broj različitih vrsta treninga za rad sa marginalizovanim grupama. Iskustvo u savetodavnom i psihoterapijskom radu sticala na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine, kao i kroz druge vidove aktivizma u zajednici. Trenutno angažovana u NVO sektoru, u oblasti socijalne zaštite.

Snežana Savin, MA

Master psiholog i HR, sa akcentom na karijerno savetovanje i razvoj zaposlenih kroz kognitivno-bijhevioralni koučing

Master psihološkinja sa osam godina iskustva u oblasti ljudskih resursa, pretežno u IT i marketinškoj industriji. Poseduje veliko iskustvo u selekciji i regrutaciji za različite pozicije, kako u razvoju karijernog puta pojedinaca unutar kompanija, tako i onih koji su u tranziciji i potrazi za novim pravcem karijere.

Iskusna u držanju radionica i treninga na teme kao što su: veštine komunikacije, upravljanje vremenom i stresom, kultura davanja feedback-a, emocionalna inteligencija i slično.

Dr Vesna Gavrilov-Jerković

Stručni konsultant

Doktor psiholoških nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom i istraživačkom radu iz oblasti kliničke psihologije i psihoterapije. Redovni je profesor na kursevima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije. Autor brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Koordinator i učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Psihoterapeut, edukator i supervizor iz Integrativno – transakcionog pristupa.

Dr Ivan Jerković

Stručni konsultant

Doktor psiholoških nauka sa bogatim iskustvom u praktičnom i naučno istraživačkom radu kao razvojni psiholog. Redovni profesor na kursevima iz oblasti razvojne psihologije i psihopatologije. Predsednik Društva psihologa Srbije. Koordinator i učesnik u velikom broju međunarodnih istraživačkih projekata, kao i projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Email Newsletter