VEŠTINE MOTIVISANJA KLIJENATA DA ZAPOČNU, OSTVARE I ODRŽE PROMENU PONAŠANJA

Unapredite sopstvene profesionalne komunikacijske veštine i naučite kako da klijentima kojima predstoji promena nekog ponašanja a koji pokazuju otpor, pomognete da željene promene započnu, sprovedu ili dugoročno održe.

Centar za primenjenu psihologiju i Društvo psihologa Srbije u saradnji sa stručnjacima Centra SELF organizuju edukaciju – Instruktivni seminar iz motivacionog intervjua: veštine motivisanja klijenata da započnu, ostvare i održe promenu ponašanja.

Osnovna pretpostavka na kojoj se metod motivacionog intervjua temelji je da su ljudi visoko ambivalentni kada treba da menjaju neko ponašanje, čak i kada su potpuno svesni štetnosti tog ponašanja. Motivacioni intervju predstavlja okvir za prepoznavanje i razrešavanje ove ambivalencije, kao i prevazilaženje klijentovog otpora, a široko je prihvaćen metod za razvijanje spremnosti klijenata da rešavaju svoje probleme u različitim oblastima, kao što su zdravstveno ponašanje, problemi zavisnosti, emocionalni problemi, problemi klijenata iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i sl.

Cilj ove edukacije je da upozna učesnike sa novim stilom razumevanja klijentove motivacije, sa osnovnim pretpostavkama i principima na kojima se ovaj metod zasniva, koracima kroz koje se sprovodi, kao i sa konkretnim intervencijama kojima se podstiče i podržava klijentova spremnost da promeni neželjeno ponašanje.
Akcenat će biti stavljen na interaktivan rad, analizu primera sa transkriptima originalnih seansi, demonstracije intervjuisanja sa dobrovoljcima, uvežbavanja kroz igranje uloga kao i demonstracije kratkih vežbi za razvijanje spremnosti na promenu.

Očekuje sa da će polaznici povećati kompetencije u dijagnostikovanju i koncipiranju stepena i kvaliteta spremnosti klijenata da menjaju neko svoje problematično ponašanje, kao i da će povećati veštine terapijskog i savetodavnog rada sa onim klijentima koji se tradicionalno nazivaju teškim klijentima jer ne pokazuju dovoljno unutrašnje motivacije da rade sa terapeutom na ciljanoj promeni.

Polaznici: psiholozi, studenti master studija psihologije, stručnjaci srodnih disciplina: lekari različitih specijalnosti (npr. psihijatri, internisti, pedijatri, lekari opšte prakse…), socijallni radnici i pedagozi.

Autori i voditelji:

Prof.dr Vesna Gavrilov Jerković, redovni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, višestruko edukovana u oblasti psihoterapije i savetovanja i poseduje međunarodnu licencu za kliničku primenu transakcione analize. Osim u okviru rada na univerzitetu, više od dve decenije se, u saradnji sa Društvom psihologa Srbije, bavi edukacijom psihologa u oblasti integrativnog i asimilativnog pristupa transakcionoj analizi.

dr Dragan Žuljević, doktor psiholoških nauka sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem, edukovan iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, primeni umetnosti i EMDR (reprocesuiranje pokretima očiju) u radu sa traumom i gubitkom, te najsavremenijih ACT (terapija posvećenosti i prihvatanja) i CFT (terapija usmerena na saosećanje) pravaca u psihoterapiji. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i psihoterapijskom radu sa raznovrsnim psihičkim problemima kliničkog i nekliničkog domena i problemima zavisnosti.

ma Dragana Brdarić, doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom, edukovana iz transakciono-analitičkog integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološko savetodavnom i psihoterapijskom radu.

Trajanje: 8 sati efektivnog rada, 1 dan

Veličina grupe za optimalan rad: 15-20 polaznika

Datum održavanja: 3. decembar 2016. godine

Rok za prijavu: 20. novembar 2016. godine

Prijavu možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: dpscpp@sezampro.rs ili aleksandra@dps.org.rs ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131, 063/27 52 36.