Bavite se naukom i pred vama se sve češće postavljaju zahtevi za upotrebom naprednih statističkih paketa i analiza? Sve češće uviđate da vam znanja koja ste do sada koristili nisu dovoljna, a da vam se čini da statistika svakog dana napreduje toliko da ćete uskoro izgubiti korak sa savremenim temama? Recenzenti vam traže izmene u radu koje su prezahtevne za vas i sve vam je teže da objavite radove, pa i da razumete neke koje čitate? U Centru Self za vas pripremamo ciklus edukacija iz raznih savremenih statističkih analiza u statističkim paketima Mplus i R, a koje ćemo početi sa konfirmatornom faktorskom analizom (CFA).

U okviru ove dvodnevne edukacije imaćete priliku da naučite razlike između eksploratorne i konfirmatorne faktorske analize, da savladate osnove statističkog paketa Mplus, da naučite da pišete sintakse za korelirane, nekorelirane, hijerarhijske i bifaktorske CFA modele, kao i da proverite mernu invarijantnost modela i izračunate latentne aritmeričke sredine. Na kraju ćemo vas naučiti i kako da rezultate vašeg istraživanja predstavite i koje kriterijume da koristite prilikom donošenja odluka o tome koji model najbolje odgovara podacima ili kako ga adekvatno modifikovati da što bolje odgovara vašim podacima.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena svima onima koji se kao studenti ili zaposleni u institutima ili na fakultetima bave istraživačkim radom. Za pohađanje ove edukacije potrebno je da posedujete osnovno statističko znanje, ali nije potrebno da ste prethodno radili analize u programskom paketu Mplus.

Ko drži edukaciju?

Edukaciju drži Milica Lazić, istraživač saradnik na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i autor i edukator na kursevima “Ko se boji SPSS-a još? Uvodni kurs iz primenjene statistike” i “Job STATistfaction: trening primene statistike u organizacijskom kontekstu”. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike. Pored teorijskog znanja u oblasti statistike, metodologije i psihometrije, poseduje i znanje rada u nizu statističkih paketa: SPSS, Statistica, Mplus, Stata, R, Lisrel, SPSS Amos, EQS, HLM.

Više informacija o mestu i vremenu održavanja edukacije

Trening traje 10 radnih sati, a podeljen je u dva susreta po 5 sati, koji će se odvijati 30. i 31. marta 2019. godine. Mesto održavanja edukacije je u prostorijama Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF, Fruškogorska 21/6, Novi Sad. Ukupna cena edukacije za zaposlene iznosi 12.000 dinara, dok se studenti i nezaposleni mogu prijaviti na edukaciju po ceni od 10.000 dinara. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na office@self.rs ili putem telefona na 065 4617 413.