Ljudski resursi (engl. human resources) su zapravo osobe zaposlene u određenoj kompaniji ipredstavljaju najvažniji kapital svake organizacije.

U ekonomskim terminima, ljudski resursi su radna snaga kompanije, dok sa psihološkog aspekta, ljudski resursi predstavljaju potencijal za rast i razvoj, jer jedino čovek može stvoriti višak vrednosti.

U savremenom poslovanju, dosta vremena i pažnje se posvećuje odabiru, razvoju i zadržavanju kvalitetnog kadra. Pored osnovnih formalnih preduslova za rad na određenoj radnoj poziciji (npr.školska sprema), dodatne veštine, sposobnosti i osobine su jednako važne za radnu uspešnost na datoj poziciji. Sve te karakteristike pojedinca važne za uspešnost u poslu se jednim imenom nazivaju kompetencije i čest zadatak organizacionih psihologa je da utvrde usaglašenost kompetencija kandidata odnosno zaposlenog sa zahtevima određenog radnog mesta.

Pored brige o prilivu i retenciji zaposlenih, zadaci organizacione psihologije podrazumevaju vođenje računa o razvoju zaposlenih, kako kroz lične, tako i kroz organizacione razvojne programe namenjene usavršavanju određenih veština ili sticanju novih znanja.

Psihološki centar SELF nudi usluge primenjene psihologije u poslovnom okruženju posebno prilagođene prema potrebama svakog klijenta – od regrutacije i selekcije, preko analize potencijala zaposlenih, brige o organizacionom dizajnu i kulturi, pa sve do razvoja kako pojedinaca tako i same kompanije.