Roditeljstvo nosi sa sobom važan zadatak da se detetu omogući zdrav i što potpuniji razvoj. U tom procesu, i roditelji i deca neretko nailaze na razne izazove i teškoće koji zahtevaju stručnu konsultaiju i pomoć kako bi se prevazišle sa pozitivnim ishodom za dalji napredak deteta. Stručna pomoć usmerena na rešavanje problema iz ovih oblasti može biti korisna uz pomoć:

  • Rane dijagnostike razvojnih poremećaja i smetnji
  • Individualnog programa podrške detetu (teškoće u adaptaciji, poremećaji navika i ponašanja, strahovi, razvojne teškoće i poremećaji itd.)
  • Stimulacije psiho-motornog razvoja deteta
  • Podrške u prevazilaženju problema u učenju
  • Timske podrške porodici

Specijalisti rehabilitatori – reedukatori psihomotorike omogućavaju stručnu, plansku podršku detetu koristeći se pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću, stimulacijom i reedukacijom celokupnog razvojnog toka, odnosa prema sebi, prostoru, vremenu.

Reedukacija psihomotorike je kao metod primenljiva u radu sa decom sa mentalnom nedovoljnom razvijenošću, senzornim oštećenjima (vida, sluha), oštećenjima govora i jezika i smetnjama iz spektra pervazivnih razvojnih poremećaja.

Ranim tretmanom na osnovu kompletne procene razvojnog statusa i preostalih potencijala deteta, moguće je sprečiti pojavu produbljivanja problema. Specifični razvojni problemi deteta ne prolaze „sami od sebe“, već zahtevaju uvremenjen, dugoročan i stručan tretman.