METOD PODSTICANJA KLIJENTA DA RAZVIJE UNUTRAŠNJU MOTIVACIJU ZA PROMENU PONAŠANJA

motivacioni-intervjuPrvi majski vikend je u SELF-u rezervisan za edukaciju pod nazivom Motivacioni intervju: klijent kao saradnik. Metod motivacionog intervjua autora Williama Millera i Stephena Rollnicka u poslednje vreme zaokuplja sve veću pažnju terapeuta, savetnika, istraživača, trenera i supervizora. Jedan od razloga za to je činjenica da je ovaj metod namenjen pružanju pomoći klijentu da razvije unutrašnju motivaciju za promenu nekog disfunkcionalnog ponašanja. Osnovna pretpostavka na kojoj se metod temelji je da su ljudi visoko ambivalentni kada treba da menjaju neko ponašanje, čak i kada su potpuno svesni štetnosti tog ponašanja. Motivacioni intervju predstavlja okvir za prepoznavanje i razrešavanje ove ambivalencije, kao i prevazilaženje klijentovog otpora u različitim stadijumima promene. Motivacioni intervju je danas široko prihvaćen metod za razvijanje spremnosti klijenata da rešavaju svoje probleme u velikom broju različitih oblasti, kao što su zdravstveno ponašanje, problemi zavisnosti, emocionalni problemi, problemi klijenata iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i sl.

Cilj ove edukacije u ukupnom trajanju od 12 časova je da upozna učesnike sa novim stilom razumevanja klijentove motivacije, sa osnovnim pretpostavkama i principima na kojima se ovaj metod zasniva, koracima kroz koje se sprovodi, kao i sa konkretnim intervencijama kojima se podstiče i podržava klijentova spremnost da promeni neželjeno ponašanje.

Tokom edukacije učesnici će se upoznati sa osnovnim teorijskim pretpostavkama na kojima se zasniva motivacioni intervju – tehnikama empatisanja, reflektovanja, izazivanja diskrepance između željenog i neželjenog ponašanja, razvijanja govora promene i tehnikama rada sa klijentovim otporima. Akcenat će biti stavljen na interaktivan rad, analizu primera sa transkriptima originalnih seansi, demonstracije intervjuisanja sa dobrovoljcima, uvežbavanja kroz igranje uloga kao i demonstracije kratkih vežbi za razvijanje spremnosti na promenu. Od učesnika će se očekivati da aktivno vežbaju tehnike motivacionog interjuisanja, da diskutuju specifičnosti ove metode kao i da kroz grupne vežbe na ličnim primerima primene demonstrirane tehnike.

Edukaciju će držati prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, Dragan Žuljević i Dragana Brdarić, psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom, obrazovnom i istraživačkom radu u oblasti kliničke psihologije i psihoterapije, autori i saradnici na više edukativnih i edukativno-iskustvenih programa u oblasti psihoterapije i savetovanja, motivacionog intervjua, promene zdravstvenog ponašanja i programa namenjenih psihološkom osnaživanju.

Edukacija je prilagođena prvenstveno psiholozima, ali i ostalim stručnjacima iz srodnih disciplina, poput lekara, psihijatara, specijalizanata psihijatrije i diplomiranih socijalnih radnika, kao i studentima master i doktorskih nivoa studija psihologije.

Edukacija će se održavati 7. i 8. maja 2016. godine u prostorijama Centra SELF u Novom Sadu. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na adresu office@self.rs ili putem telefona na 063 808 72 72.